Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

ma zaszczyt zaprosić

na

II konferencję naukowo-dydaktyczną:

Nowe wyzwania w akademickim nauczaniu języków słowiańskich jako obcych,

która odbędzie się w dniach

28-29 listopada 2019 roku

w Uniwersytecie Wrocławskim

         Stałe dążenie do doskonalenia jakości nauczania języków słowiańskich jako obcych w UWr wynika z ogólnokrajowej tendencji podnoszenia efektów uczenia w procesie nauczania oraz zwiększania konkurencyjności szkół wyższych wobec zmian społeczno-kulturowych zachodzących w Polsce i świecie.

         Za realizacją proponowanego projektu przemawiają następujące czynniki: 

 • postęp glottodydaktyki w zakresie języków obcych – w tym także słowiańskich – i wynikająca z niego potrzeba uwzględniania najnowszych osiągnięć teoretyków i praktyków w organizacji procesu nauczania;
 • konieczność zapoznania kadry naukowo-dydaktycznej z najnowszymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wykorzystywanymi także w procesie nauczania języków obcych, umożliwiającymi podnoszenie atrakcyjności i skuteczności procesu nauczania na poziomie akademickim;
 • świadomość podnoszenia kwalifikacji dydaktycznych oraz wymiany doświadczeń w sytuacji coraz częstszego kontaktu akademickiej kadry nauczycielskiej w UWr ze studentami z niepełnosprawnością oraz z problemami i zaburzeniami psychicznymi u młodych dorosłych, ze studentami przewlekle chorującymi oraz studentami znajdującymi się w innej trudnej sytuacji losowej;
 • zwiększone zainteresowanie studiowaniem w UWr studentów zagranicznych, wskazujące na konieczność dostosowania metod pracy do potrzeb międzynarodowych grup studenckich;
 • potrzeba refleksji nad konstrukcją programów studiów w korelacji z grupami o zróżnicowanym stopniu zaawansowania znajomości języka (grupy podstawowe i zaawansowane);
 • zmieniające się potrzeby rynku pracy – konieczność wyposażenia absolwentów kierunków filologicznych w kompetencje językowe pozwalające na podejmowanie pracy, np. w międzynarodowych firmach handlowo-usługowych, produkcyjnych, korporacjach, biurach tłumaczeń, szkołach językowych itd.;
 • coraz częściej pojawiające się w środowisku nauczycieli akademickich dylematy i pytania odnoszące się do istoty współczesnego nauczania filologicznego (w tym nauczania języków obcych) w dobie przedkładania wśród studentów umiejętności praktycznych nad wiedzę stricte naukową, np.: Czy Uniwersytet nie zamienia się w szkołę językową? Jak tworzyć atrakcyjne, nowoczesne programy nauczania, aby nauczanie języków obcych na studiach filologicznych nie zostało sprowadzone do lektoratu języka obcego? Czy akademickie nauczanie języków obcych nie odbiega od wymogów współczesnego rynku pracy?

         Planowana konferencja ma na celu podjęcie dyskusji nad wyżej wymienionymi problemami oraz próbę wypracowania rozwiązań, które umożliwią podniesienie efektów uczenia w zakresie nauczania języków słowiańskich jako obcych. Organizatorki konferencji widzą jednak potrzebę zainicjowania dyskusji szerszej, ogólnowydziałowej. Dlatego też zapraszają do rozmowy przedstawicieli innych filologii wchodzących w skład Wydziału Filologicznego UWr, licząc na konstruktywną wymianę doświadczeń z zakresu akademickiej dydaktyki filologicznej.

         Konferencja składać się będzie z dwóch części: ogólnowydziałowej (dzień pierwszy), slawistycznej (dzień drugi). 

W dniu pierwszym przewidujemy:

 • debatę z udziałem przedstawicieli władz rektorskich UWr, władz dziekańskich WF UWr oraz środowiska akademickiego (pracowników dydaktycznych, badawczo-dydaktycznych oraz badawczych). Podczas debaty poruszane będą problemy dydaktyczno-naukowe nurtujące środowisko nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Filologicznym, m.in. zagadnienia dotyczące nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i jej oddziaływania na proces naukowo-dydaktyczny w UWr oraz inne kwestie istotne we współczesnym, nowoczesnym i konkurencyjnym nauczaniu na poziomie uniwersyteckim. Zakres tematyczny rozmowy wyznaczą pytania zadawane przez pracowników WF na dostępnej platformie.
           Zachęcamy do podjęcia dyskusji nt. nowych wyzwań w nauczaniu akademickim, formułowanie tematów i zamieszczanie ich w formularzu zgłoszeniowym na stronie.
 • wykład doc. Aliny Czapigi nt. pracy ze studentem niepełnosprawnym, z problemami emocjonalnymi i losowymi;
 • posiedzenie plenarne, podczas którego wystąpią zaproszeni przedstawiciele poszczególnych filologii Wydziału Filologicznego UWr;

W dniu drugim planujemy:

 • zorganizowanie części warsztatowo-panelowej, podczas której pracownikom i gościom IFS zaproponowane zostaną szkolenia w zakresie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w procesie nauczania języków obcych oraz pracy ze studentami z niepełnosprawnościami;
 • obrady w sekcjach, w czasie których wygłoszone zostaną referaty uczestników konferencji nt. nowych wyzwań w nowoczesnym nauczaniu języków słowiańskich w IFS (język chorwacki, serbski, czeski, rosyjski i ukraiński).

         Zaproszenie do udziału w drugim dniu konferencji kierujemy do przedstawicieli środowisk naukowych, wykładowców, nauczycieli języków obcych, teoretyków i praktyków, którzy zechcą zaprezentować swoje badania oraz doświadczenia dydaktyczne w zakresie nauczania języków słowiańskich jako obcych. Każdy z uczestników ma do dyspozycji 20 minut na prezentację referatu.

Języki konferencji: polski, chorwacki, czeski, rosyjski, serbski, ukraiński

         Prosimy o zgłaszanie udziału w konferencji (udział w debacie i/lub referat w drugim dniu konferencji) wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą formularza dostępnego w zakładce „Formularz zgłoszeniowy”, w terminie do:

08.11.2019 (referat)

20.11.2019 (potwierdzenie udziału w debacie oraz zgłaszanie pytań do debaty)

         Wyrażając radość i nadzieję na spotkanie na II konferencji naukowo-dydaktycznej: Nowe wyzwania w akademickim nauczaniu języków słowiańskich jako obcych we Wrocławiu

Komitet Organizacyjny:

Dr Sylwia Wójtowicz-Marszał – Przewodnicząca Komitetu

Dr hab. Dorota Michułka, prof. UWr (Instytut Filologii Polskiej)

Dr Olga Barabasz-Rewak

Dr Sybilla Daković

Dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko

Dr Katarzyna Martyniuk

Dr Danuta Pytel-Pandey

Przewiń do góry Skip to content